خدمات تیونینگ

اگر بخواهیم فرایند ارتقا یافتن ویژگیهای یک خودرو را به لحاظ مشخصات ظاهری آن مورد بررسی قراردهیم، باید گفت که تیونینگ خودرو به طور معمول بر مشخصاتی نظیر ویژگیهای آیرودینامیک ونوع طراحی رکابها، سپرهای جلووعقب، اسپویلرها، دریچههای هوا و رینگهای خودرو تاثیرگذاراست و بطور عمده تغییرات مختلفی را روی آنها انجام میدهد.

دراین میان افزایش قدرت موتور هم ازجمله جنبههای قابل توجه عملیات تیونینگ به شمار میرودکه هـواداران فراوانی درمیان خودرو دوستان دارد. مواردی نظیر افزایش گنجایش موتور، ایجـاد تغییرات مختـلف در میل سوپاپ و همچنین استفاده از میـل سوپاپهایی که مختص به مسابقات اتومبیلرانـی هستند، جزو آن دسته از روشهای معمول و مورد استفاده در بحث تیونینگ به شمـار میروند. روشهایی که در افزایش قدرت موتور تاثیر فراوانی به همراه دارند.در مجموع میتوان به این حقیقت اشاره کرد که درحال حاضر بحث تیونینگ وسایل نقلیه چهار چرخ بسیارگستردهتر از قبل جلوه میکند و تغییرات بخشهای مختلفی از خودرو را در بر میگیرد. با این حال بسیاری از خودرو دوستان ترجیح میدهند.

به کمک بحـث تیونینگ، خودروی خود را چه از لحاظ برخورداری از ویژگیهای ظاهری جذاب وچه ازنظربهره مندی ازمشخصات باطنی وفنی قدرتمند به اتومبیلهای مسابقهای شبیه سازند.