طراحی خارجی

کاور بدنه خوردو، مطرحترین موضوع در حوزه تیونینگ اتومبیلها است که مرکز خدمات مرسدس بنز اسکندریان اقـدام به ارائه سرویسهای منحصر به فـرد در این حوزه کرده است.

کاور بدنه خودروها این امکان را فراهم میسازدکه بدون استفاده ازهرگونه رنگ یا موادشیمیایی دیگر، رنگ و ترمیم بدنه اتـومبیلتان را تغییر دهید. درسالهای اخیر کاربرد کاورهای پالستیکی، برای تغییر فوری رنگ فابریک خودرو متداول شده است. با کشیدن یک روکش از خراشهای ریز و درشت روی بدنه رها خواهید شد و محافظ خوبی برای رنگ خودروی شما میباشد. مقایسه قیمت کاورهای خودروهای گرانقیمت بسیار بصرفهتر از رنگ و یا ترمیم رنگ خودرو در اثر خراشها و یا صدمات بدنه میباشد.